Activiteiten & Actueel

Verslag Jaarvergadering 2013

Verslag van de jaarvergadering op 12 februari 2013

De voorzitter Jaap Vlijm heet iedereen hartelijk welkom op deze jaarvergadering, in het bijzonder de spreker van de avond de heer Wiert Nieuman.

Financieel verslag 
Het verslag is uiteraard gemaakt door de penningmeester Hellen Verschoor, maar aangezien zij niet aanwezig kan zijn, neemt Els Bakx haar taak even over. Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. Dat het jaar is afgesloten met een verlies is begrijpelijk, het jubileum heeft geld gekost. Toch zijn wij financieel gezond.


Verslag van de kascontrolecommissie bij monde van mevrouw B. Falch     Alle stukken zijn in orde bevonden en zij prijst namens de commissie de penningmeester voor het prima werk. De penningmeester wordt decharge verleend.
Aftredend uit de commissie is mevrouw Falch en zij wordt door Jaap Vlijm bedankt en ontvangt een attentie. De heer Van Eck en mevrouw Van Hemert blijven aan en als nieuw lid van de commissie meldt zich de heer Kappers.


Jaarverslag van de secretaris
Voor het laatst brengt Els Bakx verslag uit over het afgelopen jaar. Er is veel gebeurd in het kader van ons jubileum en de dames De Roo en Doornhof worden nogmaals geprezen voor hun inzet bij het organiseren van de feestelijkheden. Helaas volgt onze afdeling de landelijke trend, wat betekent dat het ledenaantal iets is teruggelopen. Maar we blijven optimistisch over de toekomst.


Bestuursverkiezing
Mevrouw Henriëtte Koekoek wordt gekozen als opvolger van Els Bakx en zal dus het secretariaat overnemen. Mevrouw Isabella Raadsen treedt eveneens toe tot het bestuur. Dit betekent dat er nog steeds één vacature is.


Rondvraag
Er zijn geen vragen over dit huishoudelijk gedeelte.

Maar…….er kwam nog wel een feestelijke toegift. De afgevaardigde van het Hoofdbestuur mevrouw Kitty Wiegert was misschien door een aantel leden al opgemerkt, evenals Diane van Zandbrink, secretaris van het Rayon. Zij waren speciaal gekomen om het afscheid van Els Bakx een feestelijk tintje te geven. Kitty Wiegert speldde Els de zilveren speld met robijn op en overhandigde haar de bijbehorende oorkonde als dank voor de 15 jaar inzet voor Groei en Bloei. Dit alles vergezeld van een geestige speech.

Jaap Vlijm neemt nog even het woord en stelt de vergadering voor om mevrouw Liesbeth Klaassen tot erelid van onze afdeling te benoemen. Zij heeft o.a. als secretaris jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur en was daarnaast een stuwende kracht op het bloemschik gebied en de samenstelling van ons groene boekje.
De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

meer
17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915